Ventilation Restaurang

Varför är det viktigt med bra ventilation i ett restaurangkök?

Minska risken för brand.

Ett restaurangkök kan generera mycket värme och ånga som kan öka risken för brand. God ventilation i restaurangens kök minskar temperaturen och ångan vilket minskar risken för brand. Ett automatiskt brandsläckningssystem är också viktigt för att motverka spridning av brand i köket då cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket.

 

Minska risken för hälsoproblem

I ett restaurangkök kan personalen utsättas för olika hälsorisker såsom exponering för kemikalier, rök och ånga. Om ventilationen inte är tillräckligt effektiv kan dessa risker öka. Genom att ha god ventilation i restaurangen kan man minska risken för hälsoproblem.

Bibehåll en god luftkvalitet

Ett restaurangkök kan generera mycket matos och ånga som kan göra luften i köket obekvämt att arbeta i. Med effektiv ventilation i restaurangen kan man minska mängden matos och ånga vilket resulterar i en bättre luftkvalitet.

 

Vad ska man tänka på när det kommer till storkökskåpor och ventilation i restaurang?

Varje restaurangkök är unikt och har olika behov, men det finns vissa allmänna riktlinjer som är bra att ha koll på.

Regler som tillämpas vid fysisk utformning av restauranger och andra storhushåll återfinns bl.a i Boverkets Byggregler (BBR) och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS). Ytterligare riktlinjer för miljöanpassad projektering av moderna storkök finns i Miljöstyrningsrådets publikation Upphandlingskriterier för storkök – projektering, entreprenad och utrustning.

Storlek på kåpan

Du behöver en storkökskåpa som är tillräckligt stor för att täcka alla kok- och matlagningsytor i köket. För att uppfylla kraven på effektiv uppfångning ska kåpan ha ett överhäng i förhållande till köksutrustningen under kåpan. Detta är särskilt viktigt över ugnsluckor och apparater där stora konvektionsflöden kan uppstå. Grundregeln är att kåpans överhäng ska vara minst 0,4 gånger avståndet mellan kåpa och köksutrustning.

Om en kåpa måste utföras med mindre överhäng, dock minst 200 mm, ska den utrustas med styrluftsfunktion för att säkerställa önskad osuppfångningsförmåga och tillräckligt god ventilation i restaurangköket. Över kokgrytor och köksapparater med lucka, t.ex. kombiugn, bör emellertid överhänget aldrig understiga 400 mm.

Den rekommenderade höjden från golv till kåpans underkant är 2100 mm.

Belysning i arbetsmiljön

I AFS 2009:2 stadgas att belysningen ska ha tillräcklig styrka för verksamheten utan att blända och vara anpassad till arbetets art och personalens behov. Kraven på plats-belysning för tillredning i kök anges generellt till 500 Lux.

Belysningsarmaturen i våra kåpor är helt infälld och godkänd i täthetsklass IP 65, vilket innebär att den är dammtät och spolbar. Det gör det enklare att uppfylla storkökets stränga hygienkrav. Armaturerna är försedda med energisnål LED-belysning och DALI-styrning.

 

Behov av tilluft

De stora luftmängder som evakueras från ett kök ska ersättas med ny luft. Den nya luft som tillförs lokalen får inte ge upphov till besvärande drag eller luftströmmar som stör kåpornas uppfångningsförmåga och ventilationen.

 

 

Har du några frågor kring ventilation i restaurang? Hör av dig till oss!