Fett- och luktreducering med UV-ljus och ozon

UV Safe™

Filtreringssystem med UV-ljus och ozon för eliminering av fett och luktreducering

  • Används vid mycket höga krav på rening av storkökets frånluft för att t.ex. möjliggöra värmeåtervinning
  • Reducerar lukter från kök som kan störa omgivningen
  • Luftkyld elektronik och LED-indikering säkerställer optimal funktion
  • Otroligt enkelt montage och smidigt underhåll
  • Systemet uppfyller högsta tänkbara säkerhetskrav

Så fungerar UV Safe

UV Safe är ett komplett system för fett- och luktreducering i storkök. Frånluften filtreras i tre steg. Först avskiljs merparten av fettpartiklarna i cyklonfiltret Cyklotec. Därefter sker ytterligare filtrering och temperaturreducering i ett trådnätsfilter. Kvarvarande fett och luktämnen belyses med UV-ljus i filterhusets reaktionskammare. Processen fortsätter även ut i frånluftskanalen. UV-ljus bryter ned fettets proteinkedjor i mindre delar. Ozon omvandlar därefter de sönderdelade fettmolekylerna till koldioxid, vatten och en liten mängd stoft. Dessa restprodukter transporteras ut med frånluften. Eventuellt överskott av ozon övergår till syre. För bästa möjliga nedbrytning av fett och luktämnen krävs att frånluften är i kontakt och reagerar med ozonet i minst två sekunder. Kanalens längd bör därför dimensioneras så att det tar åtminstone två sekunder för luften att strömma från filter till omgivningen.

Ökad driftsäkerhet med luftkyld elektronik

All elektronik som t.ex. ballaster som styr UV-lysrör är känsliga för höga temperaturer. Redan vid omgivningstemperaturer på drygt 50 grader celcius minskar livslängden och tillförlitligheten dramatiskt. Konsekvensen kan bli att inte rätt strömstyrka tillförs UV-lysrören. Dessa avger då inte tillräcklig effekt eller slocknar helt. I vår konstruktion är ballasterna luftkylda vilket säkerställer full effekt på lysrören också vid temperaturer på drygt 90 grader celcius i frånluften. Det är också viktigt att skydda elektroniken från fett och ozon. Vi har därför utformat luftkylningen så att fet luft och ozon effektivt förhindras att komma i kontakt med ballaster, EMC-filter, socklar och kablar.

Komplett system

UV Safe är ett komplett filtreringssystem som består av följande delar:

- Filterhus med UV-lysrör, mätspjäll och trådnätsfilter
- Filterkassetter (cyklonfilter Cyklotec)
- Kraftenhet
- Manöverpanel
- Samtliga delar utom kraftenhet och manöverpanel är fabriksmonterat.

Manöverpanel

UV Safe styrs med manöverpanelen. All nödvändig information finns att läsa på panelen. Längst ner på panelen står hur många timmar det är kvar till byte av UV-rör samt när det är dags för rengöring. Med en enkel knapptryckning går man in i underhålls- och servicemenyn.

Manöverpanelen aktiveras när man trycker på skärmen. Lysdioden (LED) längst ner till vänster lyser grönt vid drift.

Filtrering i tre steg

1. I cyklonfiltret sker avskijlningen med centrifugalkraft. Fett kondenserar mot cyklonens vägg och rinner ner i uppsamlingskärlet.

1. I cyklonfiltret sker avskijlningen med centrifugalkraft. Fett kondenserar mot cyklonens vägg och rinner ner i uppsamlingskärlet.

2. När luften passerar trådnätsfiltret sänks temperaturen och en jämn luftström skapas. Det är viktigt för att UV-ljusets fördelar ska kunna utnyttjas optimalt.

2. När luften passerar trådnätsfiltret sänks temperaturen och en jämn luftström skapas. Det är viktigt för att UV-ljusets fördelar ska kunna utnyttjas optimalt.

3. Uv-ljus och ozon bildas lysrör placerade i filterhusets reaktionskammare. När luftströmmen möter UV-ljus och ozon sker en nedbrytning av återstående fett och luktämnen.

3. Uv-ljus och ozon bildas lysrör placerade i filterhusets reaktionskammare. När luftströmmen möter UV-ljus och ozon sker en nedbrytning av återstående fett och luktämnen.