Energiförbrukning i flerbostadshus

Två stora och opartiska undersökningar från senare tid visar att flerbostadshus med FTX-system förbrukar mer energi än t o m frånluftssystem utan värmeåtervinning.
Detta har väckt viss förvåning hos en del. För dem som äger och förvaltar fastigheter var dock resultaten knappast någon överraskning.
Undersökningarna bygger på ett stort underlag av befintliga fastigheter. Siffrorna som redovisas kommer alltså inte från laboratorietester, simuleringar eller information från produktleverantörer.

SABO - Sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO har undersökt hur mycket energi flerbostadshus med olika ventilationssystem förbrukade 2003.
Av undersökningens 277 fastigheter byggda år 1993-2002 har 75 fastigheter med sammanlagt 4 260 “vanliga” lägenheter analyserats.
Resultatet visar att hus med FTX-system i genomsnitt förbrukar 170 kWh/m² boa+loa. I hus med frånluftssystem utan värmeåtervinning åtgår 163 kWh/m² boa+loa. Önskas energinivåerna per m² Atemp divideras värdena med omräkningsfaktorn 1,35.
Energinivåerna blir då 126 respektive 120 kWh.

25 % av alla flerbostadshus analyserade

I en stor studie har professor Sven Werner m.fl. sammanställt värmeanvändningen i 25 % av alla Sveriges flerbostads-hus.
Studien, som är unik på grund av sin storlek, har utgått från SCB:s energistatistik för bl. a. flerbostadshus under år 2006. Samtliga resultat finns att läsa i forskningsrapporten “Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler” publicerad 2009 (Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten). Resultatet i studien bekräftar det som konstaterades i SABO-undersökningen 2006. Där framgick att värmebesparingen med FTX var i genomsnitt 12 kWh/m2, vilket överensstämmer med data i den nya större studien. Det visar sig också att FTXsystemen ökar förbrukningen av fastighetsel med 19 kWh/m2, vilket alltså innebär en större total energi-förbrukning än vad som åtgår i ett frånluftssystem utan värmeåtervinning.

Acticon

Energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus (SABO 2006).

Acticon

Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler, rapport 2009:4 (Fjärrsyn - Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten).

Acticon

Potential of ventilation radiators - doktorsavhandling (Jonn Are Myhren 2011).

Energiförbrukning i flerbostadshus

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, har undersökt hur mycket energi flerbostadshus med olika ventilationssystem förbrukar. Av undersökningens 277 fastigheter byggda år 1993–2002 har 75 fastigheter med sammanlagt 4 260 ”vanliga” lägenheter analyserats. Resultatet visar att hus med FTX-system drar mer energi än frånluftssystem utan värmeåtervinning.

Frånluftssystem utan värmeåtervinning FFrån- och tilluftssystem med värmeåtervinning FTXFrånluftssystem med frånluftsvärmepump F+FVPFrånluftssystem med bergvärmepump F+BVP
Värme1461345342
Fastighetsel17365039
Total energi16217010381

Energiförbrukning i kWh/m² bo- och lokalarea