Hindra inte ventilationen

Ventilation handlar om att byta ut gammal förbrukad luft mot ny och frisk. Att denna luftomsättning sker är helt avgörande för ett hälsosamt inomhusklimat.
Om luftväxlingen hindras ökar bostadens fuktighet. Då gynnas tillväxt av mögel och kvalster samt utsöndring av ämnen från byggnadsmaterial och inredning. Luften upplevs som instängd och ofräsch. Den yttersta konsekvensen på lång sikt blir det man kallar ”sjuka hus”. Luftintag ska alltså aldrig, mer än tillfälligtvis, stängas igen eller täppas för.
Vi tillbringar 90 % eller mer av vår tid inomhus och inomhusluft är i regel sämre än luften utomhus. Därför är väl ventilerade inomhusmiljöer av största vikt för att förebygga och lindra hälsobesvär såsom astma och allergi. Genom att dessutom effektivt filtrera den uteluft man tillför bostaden skapas förutsättningar för god luftkvalitet.
Men, det måste vara rätt typ av filter, som inte hindrar den viktiga friskluften att ta sig in. Filtret bör också vara anpassat för att samverka med det ventilationsdon som den sitter i.

Hindra inte ventilationen - Acticon