Aktiv kolfilterpatron

System med aktivt kol och filterhus

 • Mycket effektiv filtrering av gasformiga föroreningar
 • Levereras som lösa patroner eller komplett
  med filterhus
 • Snabblåsning med bajonettfattning
Aktiv kolfilterpatron

Vad är aktivt kol?

Aktivt kol är en form av grafit, samma ämne som används i blyertspennor. Skillnaden är att det aktiva kolet är betydligt porösare och innehåller mängder av porer och sprickor i varierande storlek som löper genom hela materialet. Porerna är extremt små (< 1*10-6 m) vilket innebär att det aktiva kolets yta blir mycket stor. Ett gram aktivt kol har en yta som är 300-1500 m2.
Då förorenad luft passerar igenom det aktiva kolet, adsorberas i första hand gasformiga organiska föroreningar. Adsorption innebär att föroreningarna fastnar på det aktiva kolets yta med hjälp av molekylära krafter (Van der Waal). Adsorption, d v s att ett ämne fastnar på ytan skiljer sig från absorption som innebär att ett ämne sugs upp av ett annat. Det är just för att det aktiva kolet adsorberar föroreningar som det är så viktigt att dess yta är stor. Efter hand som föroreningar binds till kolet, minskar den fria aktiva ytan där nya föroreningar kan fastna. Så småningom finns ingen fri yta exponerad vilket innebär att det aktiva kolets filtreringsförmåga upphör. Filtret måste då bytas mot ett nytt.
Aktivt kol kan tillverkas av flera ämnen med stort kolinnehåll såsom stenkol, trä, kokosnötskal m m. Råmaterialet har stor inverkan på egenskaperna hos det aktiva kolet.

Kolfilterpatron C150/450

För att vår kolfilterpatron ska få lägsta möjliga tryckfall, är den fylld med kolpellets tillverkat av stenkol. Det aktiva kolets yta är ca 800-1000 m2/gram. Eftersom filterpatronen ska fungera optimalt vid filtrering av luft är det också viktigt att kolmaterialet har en hög mekanisk hållfasthet och låg askhalt.
Kolfilterpatronen består av en ytter- och en innercylinder. Utrymmet mellan cylindrarna är fyllt med 4,4 liter (2,2 kg) aktivt kol. För att få en effektiv filtrering är det viktigt att luften är i kontakt med det aktiva kolet så lång tid som möjligt. En kontakttid på 0,25 sekunder är tillräckligt i de flesta fall. Det motsvarar ett luftflöde genom varje kolfilterpatron på 17,5 l/s och ett tryckfall på ca 20 Pa. Tag gärna kontakt med Acticon för noggrann dimensionering. Efter hand mättas det aktiva kolet och filtreringsförmågan avtar. Filtrets livslängd beror på mängden aktivt kol och föroreningar. Normal livslängd varierar mellan sex månader och två år.
Det är dags att byta filterpatroner när det börjar lukta. Eftersom tryckfallet över filtret endast ökar marginellt under driftstiden kan man inte genom mätning avgöra när det är dags för filterbyte.

Acticon aktiv-kolfilterpatron-besk-1.jpg

För att underlätta demontering kan ett verktyg användas som appliceras mot hålen i patronens botten

Filterskåp

Filterskåp med lucka och PG-skarv för anslutning till rektangulär kanal.
För att underlätta montering och demontering av filterpatroner, är filterskåpet utrustat med två luckor (en lucka i vardera sida) då bredden är 900 mm eller större.

Storlek

Filterskåpets längd är 700 mm. Skåpet kan levereras i fler storlekar än de som presenteras i tabellen nedan. Kolfilterpatronen är 450 mm lång och dess yttre diameter är 150 mm.

Antal
kolfilterpatroner
BreddxHöjd
(kanalmått, mm)
Antal luckor
4300x3001
8300x6001
8600x3001
12900x3002
16600x6001
24600x9001
24900x6002
32600x12001
321200x6002
36900x9002
401500x6002
48900x12002
481200x9002
481800x6002
601500x9002
641200x12002
721800x9002
801500x12002
961800x12002
1201800x15002
1441800x18002
Acticon aktiv-kolfilterpatron-matt-1.jpgActicon aktiv-kolfilterpatron-matt-2.jpgActicon aktiv-kolfilterpatron-matt-3.jpg

Bilden visar en aktiv kolfilterpatron samt en montageram anpassad för 16 st filterpatroner (ramen finns i ett stort antal storlekar). Patronen monteras enkelt i montageramen med bajonettfattning.

Acticon aktiv-kolfilterpatron-matt-4.jpg

Filterpatronen har en integrerad gummipackning som säkerställer ett läckagefritt montage

Så byter du filterpatroner

 1. Stäng av fläkten som förser filterskåpet med luft. Detta förhindrar partiklar att lossna och sugas in i ventilationssytemet
 2. Vrid låsrattarna på skåpet motsols några varv så att låsblecken kan föras åt sidan. Öppna skåpluckan
 3. Demontera filterpatronerna genom att vrida dessa motsols. Detta gäller om patronerna är monterade enligt skissen till höger (montageramens kant vänd mot dig)
  Om patronen är svår att vrida loss kan det bero på att gummipackningen sugit fast. Vicka då på patronen och försök igen. Acticon kan också leverera ett enkelt verktyg som underlättar demonteringen.
 4. När samtliga filterpatroner demonterats, rengörs montageramen med avfettningsmedel eller liknande. Torka rent och dammsug om så erfordras
 5. Montera de nya filterpatronerna försiktigt så att inga skador uppstår på gummipackningen. Kontrollera montaget så att inga otätheter finns
 6. Stäng skåpluckan och kontrollera att den sluter tätt
 7. Starta fläkten

Acticon aktiv-kolfilterpatron-montage-1.jpg
Acticon

Filterpatronens inlopp med packning för montage mot montageramen

Acticon

För att underlätta demontering kan ett verktyg användas som appliceras mot hålen i patronens botten